Czy spółka z o.o. może utworzyć z Miastem Grupę VAT?

PYTANIE

     Spółka z o.o., w której miasto posiada 100% udziałów świadczy usługi polegające na dostawie wody i odbiorze ścieków na terenie miasta. Podatnik sprzedaje również inne usługi. Spółka świadczy usługi na rzecz miasta oraz innych odbiorców. Czy spółka może utworzyć z miastem grupę VAT?

ODPOWIEDŹ

     O ile miasto i jej spółka z o.o. są powiązane finansowo, to brak między nimi powiązań ekonomicznych i organizacyjnych, a więc nie mogą tworzyć grupy VAT.

     Uzasadnienie

     Zgodnie z art. 15a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., podatnikiem, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., może być również grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT.

Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeżeli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

W przypadku opisanym w pytaniu spełniony jest warunek powiązań finansowych między miastem i spółką z o.o., w której miasto posiada 100% udziału.

     Jednak dla uznania grupy podmiotów za grupę VAT konieczne jest też ich powiązanie ekonomiczne i organizacyjne.


     Na podstawie art. 15a ust. 4 u.p.t.u. podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli:

     1) przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub

     2) rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub

     3) członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.


     Na mocy art. 15a ust. 5 u.p.t.u. podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli:

     1) prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub

     2) organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.


PODSUMOWUJĄC: W przypadku miasta i spółki z o.o. zajmującej się dostawą wody i odbiorem ścieków na terenie miasta oraz sprzedażą innych usług, w części świadczonych na rzecz miasta w części na rzecz innych odbiorców, nie jest spełniony warunek powiązania tych podmiotów ekonomicznie i organizacyjnie.

Źródło: K. Różycki, https://sip.lex.pl/#/question-and-answer/622702333/czy-spolka-z-o-o-moze-utworzyc-z-miastem-grupe-vat?keyword=grupa%20vat&cm=SREST.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Katarzyna Dokukin

Dodaj komentarz