Darowizna dla JST dla uchodźców. Co z VAT?

          Pamiętajcie, że… sposób rozliczenia VAT od darowizny dla uchodźców, zależy głównie od tego, komu wsparcie jest przekazywane

W kontekście samorządu, nieocenione znaczenie w zakresie tym ma rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, Dz.U. 2022 poz. 531, które weszło w życie 5 marca 2022 r.

Na wyżej powołanej podstawie prawnej, od 24 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wprowadzono stawkę 0 % VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie. 

          Preferencja ta dotyczy tylko i wyłączenie darowizn na rzecz określonych podmiotów:

          – Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;

          – podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

          – jednostek samorządu terytorialnego.


          UWAGA!!!

          Stawka 0 % VAT będzie miała zastosowanie POD WARUNKIEM zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem, a JST. Z umowy tej musi wynikać, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Co również istotne, ww. rozporządzenie Ministra Finansów dotyczy sytuacji, w których dochodzi do przekazania darowizn – jeśli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych, a także nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 7 ust. 2 pkt 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług).


Z pozdrowieniami

Katarzyna Dokukin

Dodaj komentarz