E-faktury coraz bliżej

Od 2022 r. podatnicy będą mieli możliwość przesyłania E-FAKTUR.

Projekt ustawy o VAT zakłada utworzenie Krajowego Systemu e-faktur (KSeF). Uściślając, podatnicy będą mogli za pomocą KSeF wysyłać i przesyłać nabywcom ustrukturyzowane faktury. Korzystanie w KSF będzie początkowo DOBROWOLNE, a gdy JST będzie z niego korzystać przysługiwać jej będą PROFITY. Ma to być:

  • Skrócenie terminu zwrotu podatku VAT z 60 do 40 dni, przy czym kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu nie będzie mogła przekroczyć 3 000 tyś. złotych. Jeżeli JST będzie chciała otrzymać <szybszy> zwrot będzie musiała: 1) w okresie, za który będą ubiegać się o zwrot nadwyżki, wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane przy wykorzystaniu KSeF; 2) w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o zwrot VAT być zarejestrowanym jako czynni podatnicy VAT i posiadać konto w banku lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Warto również nadmienić, że wspomniana nowelizacja przewiduje również zmiany w postaci – braku oznaczania faktur mianem “KOREKTA” oraz “DUPLIKAT“. Nie będzie również konieczności wskazywania przyczyny korekty, daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów oraz wykonania usługi lub otrzymania zapłaty.

Kolejno, wydłużony ma zostać termin na wystawienie faktury. W obecnym stanie prawnym FV wystawić można nie wcześniej niż 30 dnia przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi (o czym stanowi art. 106i ust. 7 ustawy o VAT). Po zmianach, termin ten zostanie wydłużony do dni 60.

Podstawa: nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1547.

Katarzyna Dokukin