Wyroki TSUE na które czeka Gmina

Z niecierpliwością czekamy na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (spodziewamy się ich w 2022 r.), w kwestiach:

I. VAT OD DOTACJI SAMORZĄDOWYCH

Czy Gmina działa jako podatnik VAT, gdy realizuje projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii (tj. solary) polegający na tym, że zawiera z właścicielami nieruchomości umowy cywilnoprawne do wykonania i montażu systemów odnawialnych źródeł energii na ich nieruchomościach, oraz – po upływnie określonego czasu – przekazuje im własność tych systemów?

A jeżeli Gmina działa jako podatnik VAT, to czy do postawy opodatkowania należy wliczyć otrzymane przez Gminę dofinansowanie ze środków unijnych?

(Postanowienie NSA z dnia 16 kwietnia 2021 r., I FSK 1645/20).

II. VAT OD USUWANIA AZBESTU

Czy Gminę należy uznać za podatnika VAT w zakresie realizacji programu usuwania azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie tej Gminy, stanowiących własność mieszkańców, którzy nie ponoszą z tego tytułu żadnych wydatków?

Czy może taką działalność Gminy należy uznać za realizację jej zadań służących ochronie zdrowia i życia mieszkańców oraz ochronie środowiska, w związku z którą Gmina nie jest uważana za podatnika VAT?

(Postanowienie NSA z dnia 16 kwietnia 2021 r., I FSL 1490/20). Więcej nt. wyroków TSUE w DGP z dnia 27 grudnia 2022 r.

Z pozdrowieniami

Katarzyna Dokukin