Zaświadczenie o przekształceniu. Czy reszta rat jest opodatkowana?

Skrócona opinia prawno-podatkowa

          Sporządzona 06 lipca 2022 r. na zlecenie: Pani … w ramach udziału w szkoleniu online w dniu 03 lipca 2022 r. prowadzonym przez Katarzynę Dokukin. Temat spotkania: VAT w JST – od 1 lipca i inne.

          Przedmiot opinii: skutki prawno-podatkowe związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego. Treść pytania: „jeżeli zostało wydane zaświadczenie o przekształceniu i klient opłaca raty od 3 lat to reszta rat jest opodatkowana?, czy to dotyczy nowych jeszcze nie wydanych?”

          Podstawa normatywna sporządzonej opinii:

  1. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 2105,
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2021 r. poz. 685,
  3. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r., znak: Nr PT 1.8101.2.2021.

 

Ocena prawna

          Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685) – dalej u.p.t.u., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienia z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

W interpretacji ogólnej Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekształcenia z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z 22.12.2021 r., PT1.8101.2.2021, Minister Finansów wyjaśnił, że w przypadku czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, dokonanej na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r., poz. 2040) (czyli z mocy prawa), obowiązek podatkowy powinien powstać w momencie otrzymania całości lub części opłaty przekształceniowej (w odniesieniu do otrzymanej kwoty).

Kolejno, na podstawie przepisów przejściowych, tj. art. 76 ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105), wprowadzających uregulowania tzw. Polskiego Ładu, w przypadku otrzymania od 01.01.2022 r. całości lub części zapłaty z tytułu przeniesienia z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie, które miało miejsce przed 01.01.2022 r., stosuje się przepis art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2022 r., z wyłączeniem przypadków, gdy podatek z tego tytułu został rozliczony przed 01.01.2022 r.

Podsumowanie

Przy zapłacie opłaty rocznej za 2022 rok, dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – należy opodatkować tę opłatę podatkiem VAT.

Kolejno, co warto również wskazać, w przypadku opłat powstałych przed 01.01.2022 r. i rozliczonych dla celów VAT przed 01.01.2022 r. – nie należy ich skorygować i wystawić faktury VAT. Zastosowania w tym przypadku nie mają uregulowania art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b u.p.t.u.

Katarzyna Dokukin