Szkolenia

Nasze szkolenia...

przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek i zakładów budżetowych. Jest to m.in.:

 • Urząd Gminy
 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta i Gminy
 • Oświata
 • Starostwo Powiatowe
 • Pomoc społeczna
 • Organy podatkowe
 • Urząd Marszałkowski.

Szkolenia VAT w BUDŻECIE odbywają się w formie stacjonarnej lub online od poniedziałku do piątku, w godzinach porannych, zazwyczaj pomiędzy godz. 9:00-10:00,  a kończą około godz. 14:00-15:00. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkoleń weekendowych.

Nasze spotkania odbywają się w starannie dobranej lokalizacji (uwzględniamy także sugestie jednostki) z dostępem do miejsc parkingowych oraz dogodnym dojazdem.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują CERTYFIKAT udziału w szkoleniu oraz niezbędne materiały biurowe. Zjedzą też ciepły posiłek, a w takcie przerw wypiją dobrą kawę lub herbatę.

Certyfikat udziału w szkoleniu 

Aktualne szkolenia

Organizujemy szkolenia w zaproponowanej tematyce oraz na indywidualne zlecenie jednostki budżetowej. Ponadto, wszystkie informacje dotyczące aktualnych szkoleń wysyłane są do Państwa drogą e-mailową.

Zapraszamy do kontaktu

Ludzie sukcesu ciągle 
się uczą i rozwijają,
ludzie przeciętni
uważają, że już wszystko wiedzą

 

T.Harc Eker

 

Regulamin udziału w szkoleniu w formie stacjonarnej lub online

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Par. 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w szkoleniu w formie stacjonarnej lub szkoleniu online prowadzonym za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
 2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi. Uczestnik wysyłając Kartę zgłoszenia do Organizatora wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Par. 2. Definicje

 1. Organizator – podmiot organizujący szkolenie.
 2. Uczestnik – osoba, która poprzez przesłanie zgłoszenia – Karta zgłoszenia – wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Karta zgłoszenia – dokument potwierdzający chęć udziału z szkoleniu.
 4. Informacja o szkoleniu – informacja przesyłana przez Organizatora do potencjalnego Uczestnika szkolenia, w której określono wszystkie niezbędne informację dotyczące szkolenia.
 5. Szkolenie w formie stacjonarnej – bezpośredni udział Uczestnika w szkoleniu w miejscu, terminie oraz godzinie wskazanej przez Organizatora szkolenia.
 6. Szkolenie w formie online – szkolenie przeprowadzone poprzez łącze sieci internetowej (na żywo), w terminie i godzinie wskazanej przez Organizatora szkolenia.

 

Rozdział II

Uczestnictwo w szkoleniu

Par. 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Informacja o organizowanym szkoleniu, w tym jego temacie (programie), terminie, warunkach uczestnictwa oraz formie, przekazywana jest potencjalnym uczestnikom za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Osoba chętna do udziału w szkoleniu zobowiązana jest przesłać do Organizatora szkolenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej – Kartę zgłoszenia, w terminie oraz na adres poczty elektronicznej wskazany w informacji o szkoleniu.
 3. Organizator otrzymawszy Kartę zgłoszenia od uczestnika, przed datą szkolenia, wysyła do Uczestnika szkolenia za pomocą środka komunikacji elektronicznej potwierdzenie jego uczestnictwa, wskazując jednocześnie wszystkie niezbędne informacje szkolenia dotyczące.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny szkolenia lub jego odwołania, w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 5. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo zgłoszenia reklamacji lub zastrzeżeń co do całokształtu przebiegu szkolenia drogą elektroniczną na adres: kasia@vatwbudzecie.pl. Organizator szkolenia jest zobowiązany odnieść się do reklamacji lub zastrzeżeń Uczestnika najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Par. 4. Szkolenie w formie online

 1. Uczestnictwo w szkoleniu online wymaga od Uczestnika szkolenia dostępu do Internetu oraz urządzenia, które umożliwi wyświetlenie i wysłuchanie szkolenia.
 2. Uczestnik szkolenia zostanie poinformowany przez Organizatora szkolenia, przed jego odbyciem za pomocą jakiego komunikatora szkolenie się odbędzie; uzyska również, jeżeli będzie to wymagane login oraz hasło lub inne niezbędne linki do udziału w szkoleniu.
 3. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z szkolenia online przez Uczestnika, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi leżącymi po jego stronie, w szczególności dostępu do Internetu czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 4. Organizator pomimo zachowania szczególnej staranności przeprowadzania szkolenia online zastrzega możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do szkolenia. W przypadku wystąpienia usterki Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestnika; w przypadku nie możności kontynuacji szkolenia Organizator wystawi fakturę proporcjonalnie do czasu trwania szkolenia lub wyznaczy inny jego termin.
 5. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie nagrywać szkoleń online, w tym nie udostępniać ich osobom trzecim. Uczestnik zobowiązuje się nie udostępniać loginów, haseł, linków, wiadomości mailowych i tym podobnych informacji osobom trzecim.

Par. 5. Warunki płatności za szkolenie

 1. Wysokość opłaty za szkolenie określona zostanie w Informacji o szkoleniu przesyłanej w formie elektronicznej do potencjalnego Uczestnika.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie określone w Informacji o szkoleniu.
 3. Płatności za udział w szkoleniu Uczestnik dokonuje na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury, która zostanie przesłana drogą elektroniczną lub pocztową w terminie przez ustawę od towarów i usług określonym; na rachunek bankowy oraz w terminie na fakturze wskazany.
 4. Uczestnik, który wyraził chęć udziału w szkoleniu poprzez przesłanie do Organizatora Karty szkolenia lub innej deklaracji jest obowiązany do pokrycia opłaty za szkolenie w pełnej wysokości; w terminie wskazanym na wystawionej przez Organizatora fakturze.
 5. Koszt udziału w szkoleniu określona jest w wartości netto do której należy doliczyć 23% podatku VAT. Podatku VAT nie należy doliczać, gdy nabycie usługi szkolenia ma charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana w co najmniej 70%ze środków publicznych.

Par. 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI na stronie www.vatwbudzecie.pl.
 3. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 4. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. 22 5567661, e-mail daneosobowe@pkn.pl.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

Par. 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia jego publikacji na stronie www.vatwbudzecie.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 3. Materiały szkoleniowe, w tym treści przekazane podczas trwania szkolenia nie stanowią opinii prawnej, porady prawnej oraz nie są dla Uczestnika wiążące. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.